50 తెలుగులో హార్ట్ టచింగ్ భార్య మరియు భర్త సంబంధాల కోట్స్

Heart Touching Wife And Husband Relationship Quotes In Telugu: మీరు తెలుగులో కొన్ని హృదయాలను హత్తుకునే భార్య మరియు భర్త సంబంధాల కోట్స్ కోసం చూస్తున్నారా? ఇక చూడకండి! ఈ కథనంలో, జంట మధ్య అందమైన బంధం యొక్క సారాంశాన్ని సంగ్రహించే అత్యంత శృంగారభరితమైన మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన భార్యాభర్తల కోట్‌లను మేము సేకరించాము.

Heart touching wife and husband relationship quotes in telugu

Heart Touching Wife And Husband Relationship Quotes In Telugu

ఇక్కడ కొన్ని హృదయాలను హత్తుకునే భార్య మరియు భర్త సంబంధాల కోట్‌లు తెలుగులో ఉన్నాయి, ఇవి మీరు ప్రతి జంట కోసం ప్రేమించబడుతున్నట్లు మరియు ప్రశంసించబడుతున్నట్లు భావించేలా చేస్తాయి:

Wife and husband relationship quotes in telugu

నా జీవితంలో నాకు పరిచయం కలిగినవారంగా నువ్వే ఉంటావు. నీ ప్రేమ నా ప్రాణంలో ప్రవేశించింది.

నీ మీద ప్రేమ ప్రపంచం నా జీవితం ఉపేక్షించే ప్రతి సమయం నాకు స్మరణలో ఉంది.

నాకు సంతోషం ఇవ్వడం నిన్ను కనిపిస్తుంది. నా ప్రేమ నీ దగ్గర ఉండి ఉంది.

నాకు నిజంగా అలాంటి ఒక మహానుభావం కావడం ఒక పుణ్యం

Heart touching relationship messages quotes in telugu

నువ్వే నా విశ్వాసం నువ్వే నా ప్రేమ నువ్వే నా ప్రాణం.

నా ముఖంలో నవ్వు నా చేతులో నిజాయితీ నా హృదయంలో ప్రేమని మనసిలోకి పరిమితం చేస్తుంది.

నా ప్రేమ నీ దగ్గర నిలబడి ఉండి నీ ప్రేమ నా ప్రాణం లో ప్రవేశించింది.

నాకు నీ ప్రేమ ఎప్పుడైనా తెలుసు. నువ్వే నా ప్రణాళిక.

నీ ప్రేమ నా ముఖంలో చిరునవ్వుగా వుంటుంది నా హృదయంలో ఆనందంగా వుంటుంది.

నాకు నీ ప్రేమ చాలా కావాలి నాకు మాత్రం కాదు నా జీవితం కూడా.

నువ్వు నా జీవిత సంతోషం నువ్వే నా ఆనందం నువ్వు నా ప్రేమ నువ్వే నా సర్వస్వం.

నా జీవితంలో ప్రతి నూరే అలవాటు నీ ప్రేమ కోసం మాత్రమే ఉంటుంది.

నువ్వే నా జీవిత ప్రణాళిక నువ్వే నా ఆనంద నువ్వే నా ప్రేమ నువ్వే నా సర్వస్వం.

నా జీవితంలో నీ ప్రేమమంతా ఒక రంగు కనబడినది. నా అందరి ఆసక్తిలో నీ ప్రేమ మంచి చూపు అదే.

నువ్వే నా అనుభవం నువ్వే నా ఆశయం నువ్వే నా ప్రేమ నువ్వే నా సర్వస్వం.

నా జీవితంలో నీ ప్రేమ ఒక సెకండ్ లేదా ఒక ప్రశ్నం కూడా కోసం ఉండాలి నువ్వే నా జీవిత పూర్తి కోసం ఉండాలి.

నా ముందుకు నీవు పాడిన పాట నాకు ఎప్పటిందో తెలియనిది కాని నా జీవితంలో నీవు మరింత అందించావ్.

నా జీవితంలో నీవు ఒక నాడికి సమానం పరిచయం కావాలి.

నీ కళ్ళ మీ ప్రేమ నే తెలుసు. నీ ప్రేమం నాకు నన్ను తిరిగి మార్చింది.

నువ్వే నా సెక్యూరిటీ నువ్వే నా స్ట్రెంగ్త్ నువ్వే నా ప్రేమ నువ్వే నా సర్వస్వం.

Relationship between wife and husband quotes in telugu

పెళ్లికి వెళ్ళిన పిల్లల్లో నాకు ఏకైక ఇష్టమైన దేవుడు నువ్వే.

Wife and husband quotes in telugu

నా జీవిత సంగతులలో నువ్వే ఆదికిని, నేనే ఆంతర్యామి గా ఉండాలి.

పట్టుకోబడిన ప్రేమ ఎంత సుందరంగా ఉంటుందో ఆ ప్రేమం నీకు నా కలలనే చూపిస్తుంది.

తెలుగులో హార్ట్ టచింగ్ భార్య మరియు భర్త సంబంధాల కోట్స్

Couple relationship quotes in telugu

పెళ్లికి వెళ్ళిన పిల్లల్లో నాకు ఏకైక ఇష్టమైన దేవుడు నువ్వే.

నా జీవిత సంగతులలో నువ్వే ఆదికిని, నేనే ఆంతర్యామి గా ఉండాలి.

పట్టు మార్చే ప్రేమ కోసం నా హృదయం మాటలాడించదు, కాని నా నేత్రాలు సమయంలో నిమ్మలేరా.

నేను నిన్ను మర్చి పోలినట్లే మిగిలిపోతాను, నా ప్రేమతో నీకు చాలా ఆప్యాయం ఉందని.

పెళ్లి పురిత అనుభవాలు నా జీవితంలో చాల అద్భుతంగా ఉంటాయి.

నాకు నీ ప్రేమ ఏమి కాదు కాని నా జీవితంలో నీకు చాలా పెద్ద ముఖ్యత ఉందని.

నాకు మీకు ప్రేమ కలిగి ఉండటం నన్ను చాల ధన్యమైనంగా ఉంది.

మీ అందరినీ ఒకే ప్రేమతో నేను చూస్తున్నాను, ఆ ప్రేమ నిజమగా ఉంటుందని తెలుసుకున్నాను.

మీ మాటలు నాకు చేరేకుండా నీకు నా ప్రేమ అర్ధములు చెప్పుకునేవి.

**నా నిలువుగా నీకు ఉన్న ప్రేమ చాలా ఆనందంగా ఉందని నేను గుర్తించవున్నాను.

ప్రతి ప్రేమ కథలో మన ప్రేమ ఒకరికి అద్దంగా ఉంటుంది.

నీతో ముఖాముఖి ఉంటూ నా జీవితం సరదాగా మరుగుస్తుంది.

మన ప్రేమతో నా హృదయం నీరానివ్వదు, మరియు అతని ప్రేమతో నేను మర్చిపోతాను.

మీతో మరియు నాతో కలిసిన ప్రతి క్షణంలో నాకు గుర్తు కలగదు నీతో ఉన్న ప్రేమం చేయనివి.

నాకు మీతో ఒకటి అన్నా మీకు నాకు సాక్ష్యం.

ప్రేమించటం అన్నది ఒక ఆదృశ్యం, మీరే నన్ను కలిసిన ఆదృశ్యం.

మీ ప్రేమతో నా అంతరం అక్షరాలను మీద రూపొందిస్తుంది.

నీ ప్రేమతో నా అంతరం వంటి కలుపు లేదు, మరియు నేను నిన్ను ఎందుకు చాలా ప్రేమిస్తున్నాను.

మీ సాన్నిధ్యం నాకు ఆనందంగా ఉందని నాకు ఆనందించటం ఉంది.

Heart touching relationship quotes in telugu

నాకు మీకు అర్థం చేసే ప్రేమం లేదని నేను గుర్తించుకోలేను.

These heart touching wife and husband relationship quotes in Telugu show how much love and commitment there is between the two couples and remind as a lesson of the beauty and importance of a strong, loving relationship.

తెలుగులో ఈ హృదయాన్ని హత్తుకునే భార్య మరియు భర్త సంబంధాల కోట్‌లు రెండు జంటల మధ్య ఎంత ప్రేమ మరియు నిబద్ధత ఉందో చూపిస్తుంది మరియు బలమైన, ప్రేమపూర్వక సంబంధం యొక్క అందం మరియు ప్రాముఖ్యతను పాఠంగా గుర్తు చేస్తుంది.

35 హార్ట్ టచింగ్ భర్త తెలుగులో భార్యను నిర్లక్ష్యం చేయడం

Leave a Comment